Hyresvillkor – HS Box Office

§ 1 Hyrestiden sex eller tolv månader startar då betalning erhållits. Hyresavtalet förlängs automatiskt med sex eller tolv månader i enligt med senast betald period. Åldersgräns är 18 år. Uppsägningstid är en månad och uppsägning skall ske skriftligt via e-post eller brevledes.

§ 2 HS Box Office ansvarar inte för av Posten, Postnord, City Mail eller annan postdistributörs felsorterad eller av andra orsaker förkommen post, ej heller för förändringar rörande adressen. Hyrestagaren ansvarar själv för adressändringar. Genom undertecknande av hyresavtalet godkänner kunden att HS Box Office får återsända kvarvarande post vid hyresavtalets avslut samt framtida post som kommer felaktigt på grund av att kunden ej ändrat sin adress.

§ 3 Postboxen får endast användas för förvaring av post. HS Box Office har inget ansvar för innehållet i postboxen. Hyrestagaren har ingen rätt att utnyttja postboxen för andra ändamål. Brott mot detta resulterar i omedelbar uppsägning av hyresavtalet. Misstanke om eventuell kriminell verksamhet, penningtvätt eller terrorfinansiering resulterar i omedelbar uppsägning av hyresavtalet, samt anmäls till polisen och rapporteras till finanspolisen.

§ 4 Vid nytecknande av Fysisk och Plus postbox tillkommer en nyckeldeposition på 200 kr. Depositionen återbetalas endast när postboxen är skriftligen uppsagd via e-post eller brevledes en månad innan hyresavtalets utgång, adressändring har skett och nyckel är återlämnad. Depositionen återbetalas endast via elektronisk överföring till hyrestagaren.

§ 5 För uppsägning av tjänst, detta skall ske skriftligen via e-post eller brevledes senast en månad innan hyresperiodens utgång, i annat fall förlängs hyresperioden automatiskt med sex månader eller tolv månader i enlighet med senast betald period.

§ 6 En till två månader innan hyresperiodens utgång skickar vi en faktura/påminnelse avseende nästa period. Nästa period skall vara betald en månad innan pågående hyresperiods utgång. Vi erbjuder idag följande betalningsalternativ, SWISH 1231521020 eller Bankgiro 5897-0054.

§ 7 HS Box Office ansvarar ej för kunders egendom i sina respektive postboxar vid inbrott, brand eller vattenskada på HS Box Office lokaler. Vi tar ej emot paket, då får man en försändelse i sin box.

§ 8 Kunder som enligt Folkbokföringslag (1991:481) vill skriva sig på en adress, får själv ansvara för egen användning, ändring och avslag av en ansökning, d.v.s. 37 § Vite kan av Skatteverket föreläggas den som inte följer ett föreläggande enligt 31 eller 32 §.

§ 9 Post adresserad c/o en hyrestagare kommer att returneras till avsändaren. All form av uthyrning av postboxen i andra hand leder till en omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

§ 10 Det är under inga omständigheter tillåtet att använda HS Box Offices postboxar som en folkbokföringsadress. Däremot rekommenderar vi att registrera postboxen som en särskild postadress. HS Box Office förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ett hyreskontrakt i de fall som kunden uppgivit felaktiga personuppgifter.

§ 11 Digital postbox – I de fall kunden önskar, vidarebefordrar HS Box Office inkommen post till kunden via e-post. För denna tjänst ersätter Kunden HS Box Office enligt gällande prislista. Kunden bekräftar genom beställningen av tjänsten att HS Box Office eller den de utser, har rätt att öppna post för vidarebefordran till kunden via e-post. Post som endast vidarebefordras via e-post sparas digitalt i 30 dagar, fysisk post destrueras efter scanning såvida man inte valt Postbox Plus.

§ 12 HS Box Office förbehåller sig rätten att omedelbart avsluta ett hyreskontrakt utan närmare förklaring i de fall som hyrestagaren uppträder hotfullt eller på annat sätt skapar obehag för anställda och övrig personal. Samtliga hot anmäls till polisen.

§ 13 Vid situationer då posten ej får plats i boxen kommer vi att informera kunden för åtgärd, om ej svar eller åtgärd sker kommer kunden att avflyttas och all post skickas åter till avsändaren.

§ 14 Hyrestagaren ansvarar för att adressera inkommande post enligt nedan:

Hyrestagarens namn (För- och Efternamn)
Postbox nr XXX
414 52 Göteborg

§ 15 HS Box Office uthyr i detta kontrakt angiven box. Till fysisk box har erhållits 1 nyckel samt gällande pinkod. Boxinnehavaren skall förvara nyckeln och pinkod så att den inte blir åtkomlig för obehörig person. Boxinnehavaren har tillträde till boxen under kontorets gällande öppettider.

§ 16 Kunden godkänner dessa villkor genom att skriva under hyresavtalet med sin namnteckning eller digital signatur. Enligt lag har HS Box Office skyldighet att identifiera och ha kännedom av kunden under kontraktstiden. Hyresavgiften är ej återbetalningsbar efter undertecknande av hyresavtalet.