Personuppgiftspolicy

Din personliga integritet och hanteringen av dina personuppgifter är viktig för HS Box Office. Vi vill med denna personuppgiftspolicy visa att vi använder dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Här beskriver vi hur HS Box Office hanterar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kan ställa frågor och begära rättelse av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:
HS Box Office, Kustroddaregatan 2, 414 52 Göteborg
Org.nummer: 559331-6754

HS Box Office har en dataskyddsansvarig. Har du frågor om behandlingen av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på: info@hsboxoffice.se

Vi finns på:
HS Box Office
Kustroddaregatan 2, 414 52 Göteborg

Dina rättigheter:

Begära rättelse av din information
Det är viktigt att de uppgifter vi behandlar om dig ska vara korrekta. Om du ändå upptäcker någonting som är felaktigt eller behöver ändras har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Endast de uppgifter som krävs för att uppfylla lagkravet kommer då att bevaras.

Begära att bli raderad från våra system
Du har rätt att begära att bli raderad från våra system. HS Box Office tillgodoser din begäran om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för eller om det finns andra lagkrav som kräver att vi behåller uppgifterna.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att få ut dina uppgifter från oss i ett maskinläsbart format för att flytta dem till en annan tjänst.

Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
I vissa fall har du rätt att begära att vi tillfälligt begränsar användningen av dina personuppgifter. Det kan exempelvis vara när du har begärt rättelse av dina uppgifter och under den tiden vill begränsa hur vi använder dina personuppgifter.

Rätt att invända mot personuppgiftsbehandlingen
Du har rätt att göra invändningar om den behandling vi utför av dina personuppgifter som använder det intresseavvägning som den lagliga grunden.

Du har rätt att begära registerutdrag
En gång per kalenderår har du rätt att, genom en skriftlig och undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag om vilka uppgifter som finns registrerade om dig, varför vi behandlar dina personuppgifter och till vilka mottagare uppgifterna har eller kommer att lämnas ut.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De uppgifter vi samlar in är:
Namn, E-postadress, Postadress, Telefonnummer, Personnummer, Kredituppgifter, Bankuppgifter.

Cookies
Vi använder cookies på vår hemsida – läs mer här.

Var sparas dina personuppgifter?
Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter på HS Box Office servrar med extern back-up utanför huset (Microsoft OneDrive) och avtalspärmar lokalt. HS Box Office är skyldiga att tillse att den information som behandlas med anledning av avtalet inte blir tillgängligt för obehöriga, vilket innebär att personuppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och skyddas genom erforderliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder med beaktande av vad som är lämpligt i förhållande till personuppgifternas karaktär och känslighet. Vi nyttjar ett antal olika system för behandling av våra uppgifter. Samtliga av dessa system kräver individuell inloggning.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?
HS Box Office behandlar främst personuppgifter om dig i syfte att:
• Kommunicera med dig
• Genomföra din beställning av våra tjänster
• Administrera dina betalningar för tjänsten
• Skydda våra rättigheter
• Leva upp till lagar och förordningar eller myndighetsföreskrift
• Kunna skicka information till dig

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med er. Efter avtalets upphörande försätts informationen med en högre nivå av skyddsåtgärder och sparas ytterligare en given tid för att tillfredsställa regelverket kring Revisionssed då de är tillämpliga. Personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för och när vi inte längre har legal rätt att spara informationen.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?
Dina personuppgifter kan komma att delas med tredje part, betalningsförmedlare, anlitade entreprenörer, samarbetspartner och datalagringstjänsteleverantörer för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig.
Vi kan också komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter, såsom skattemyndigheten, länsstyrelsen, polis, domstol och andra brottsbekämpande myndigheter, om vi är skyldiga att göra detta enligt lag eller
för att skydda våra rättigheter eller tredje parts rättigheter. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till en efterföljande delägare, ägare och rådgivare i samband med en företagsfusion, konsolidering,
omstrukturering eller försäljning av aktier och/eller tillgångar eller annan omorganisation. Dina personuppgifter kommer inte att överföras till länder utanför EU/EES.

Skyddet av dina personuppgifter
Du skall alltid känna dig trygg som kund hos HS Box Office. Vi ser till att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst.